Ligjëratë e mbajtur në Konferencën e mësuesve të gjuhës amtare shqipe, mars 2005, Suedi, nga Akademik Rexhep Ismajli