Vështrimet sintaksore-krahasimtare të Eqrem Çabejt për gjuhët indoevropiane

Prof. Eqrem Çabej i ka dhënë një kontribut  shumë të madh gjuhësisë shqiptare në disa fusha.

Në këtë shkrim ne do të ndalemi kryesisht në kontributin e tij në fushën e sintaksës në kuadër të gjuhëve indoevropiane,  sepse, për mendimin tonë, kjo është një problematikë shumë interesante, por që ka mbetur gati si "e pavënë re" nga ana e studiuesve të veprës së tij .

Shkrimi i plotë (PDF, 108 KB) ...

Gabimet më të shpeshta gjuhësore në shtypin tonë

Në këtë shkrim kemi bërë një lloj kronologjie të gabimeve më të shpeshta gjuhësore të cilat po vihen re në mediet tona të shkruara. Po i vëmë në dukje këtu disa nga gabimet gjuhësore (drejtshkrimore e gramatikore) me të vetmin synim që, duke i evidencuar dhe duke treguar mundësinë e korrigjimit të tyre, të ndikohet pozitivisht te ajo pjesë e shqipshkruesve të medieve tona të shkruara dhe elektronike, të cilët nuk po i kushtojnë sa duhet gjuhës së sotme letrare shqipe.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 22,1 KB) . . .