Në këtë shkrim autori merret me përqasjen e termave TOGFJALËSH të gjuhësisë shqiptare dhe SINTAGMË të gjuhëve të tjera.Dhe, pasi e shqyrton gjerë e gjatë këtë problematikë, duke u mbështetur në të dhëna të shumta që sjell ky autor, qoftë në gjuhësinë tonë qoftë në atë të përgjithshme (botërore), ka ardhur në përfundim se termi TOGFJALËSH është sajuar drejt e sipas rregullave fjalëformuese të shqipes.Prandaj s´ka arsye të mos mbetet edhe më tutje në përdorim.Por ajo që është më me rëndësi këtu është fakti se kjo njësi sintaksore do të duhej të përplotësohej teorikisht nga studimet e gjuhëve të tjera, sidomos nga ato të gjuhës angleze.

Lexo shkrimin e plotë ( PDF, 39.8 KB) ...