Çështje të trajtimit dhe të klasifikimt të togfjalëshave emërorë

Në këtë shkrim flitet për funksionin më themelor të togfjalëshave në gjuhën shqipe si dhe për klasifikimin e tyre që është bërë nga ana e studiuesve shqiptarë.  Në këtë shkrim kemi përfshirë edhe disa mënyra të klasifikimit të këtyre lloje togfjalëshave në gjuhë dhe gjuhësi të tjera,   klasifikim ky të cilin duhet ta ndjekim edhe ne në gjuhësinë tonë.
Lexo shkrimin e plotë (PDF, 114 KB) ...

Si do të duhej konceptuar togfjalëshi në gjuhësinë shqiptare?

Në këtë shkrim autori  është marrë me çështjen e klasifikimit të togfjalëshave, duke u mbështetur në teoritë gjuhësore të disa gjuhëve të tjera, e në veçanti në atë të gjuhës angleze, që për autorin është më i arsyeshëm dhe i mundshëm të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Artikullshkruesi ka sjellë edhe disa shembuj për secilin tip të togfjalëshave në gjuhën shqipe, shpeshherë edhe ndonjë shpjegim teorik-përqasës dhe interpretim edhe nga gjuhë të tjera për arsye thjesht krahasimi.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 126 KB) ...

Page 3 of 3