Në këtë punim seminari, autori Mentor Hajrizim ka paraqitur teoritë ose mendimet për rrjedhën, origjinën, përkufizimet dhe raportet midis gjuhës, kulturës dhe mendimit.A ka ardhur në përfundim se raportet ndërmjet tyre, domosdoshmërisht, nuk mund të jenë  në pajtim në mes vete, sepse ato herë janë të arsyeshme e herë të paarsyeshme.

Lexo shkrimin e plotë ( PDF, 161.01 KB)...