Fjalori i gjuhës së sotme shqipe (Online)

http://www.fjalori.shkenca.org  mund ta gjeni Fjalorin shpjegues të gjuhës shqipe (online, në rrjet) me rreth 40.000 fjalë. Dhe, mjafton që të shënoni kryekreje në formularin e zbrazët fjalën a termin e kërkuar dhe menjëherë do ta keni shpjegimin (pra, përmbajtjen dhe funksionin gramatikor, në tërësi) të asaj fjale a të atij termi, apo edhe të disa të tjerave që kanë një lidhje të përbashkët fjalëformuese, ashtu, pa ndryshime, siç është dhënë në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980.

më gjerësisht ...

Struktura gramatikore e fjalëve me vizë lidhëse në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe

Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980 ( më tutje FGJSSH) janë përfshirë 225 fjalë të formuara me vizë lidhëse. Ky numër është i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të cilin e përmban ky Fjalor ( kur dihet se Fjalori përmban mbi 41000 fjalë e shprehje ). Por, megjithatë, këto fjalë janë me interes për studiuesin e gjuhës shqipe për faktin se ato kanë një strukturë bukur të larmishme fjalëformuese dhe gramatikore. Prandaj kjo është edhe arsyeja që iu qasem kësaj kategorie leksiko-gramatikore.

Lexo shkrimin e plotë në ( PDF, 104 KB) ...

Lokucionet foljore dhe njësitë frazeologjike foljore

Në këtë shkrim autori është marrë përgjithësisht me përcaktimin e disa kritereve të cilat mundësojnë dallimin e këtyre dy njësive gjuhësore, pra të LOKUCIONEVE dhe FRAZEOLOGJIZMAVE. Këto kritere mund të jenë të qëndrueshme jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e tjera. Prandaj ftoj lexuesit që ta lexojnë këtë shkrim dhe ta përqendrojnë vëmendjen në ato kriteret dalluese.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 122.7 KB) ...

Leksiku i huaj në prozën e Ernest Koliqit

Objekt i këtij punimi është studimi i leksikut të huaj në veprën letrare të shkrimtarit Ernest Koliqit.Fjalësi me prejardhje të huaj në prozën e këtij autori është hulumtuar në novelat: "Hija e maleve", "Tregtar famujsh", "Pasqyrat e Narçizit" dhe në romanin "Shija e bukës së mbrume".

më gjerësisht ...

Lokucionet foljore në Fjalorin e Frang Bardhit

Në këtë shkrim autori është marrë me trajtimin e kategorisë gjuhësore të lokucioneve në fjalorin e njohur të Frang Bardhi  DICTIONARIVN LATINO EPIROTICVM, botuar në vitin 1635 në Romë. Autori nxjerr konstatimin se lokucionet në këtë vepër janë të shumta dhe përbëjnë një begati të madhe gjuhësore të trashëguar edhe për kohën e sotme. Kjo njësi gjuhësore, në fund të kësaj trajtese, është përqasur teorikisht me frazeologjizmat të cilët janë përdorur, po ashtu, mjaft shumë nga ana e Bardhit në këtë Fjalor të rëndësishëm për fushën e leksikografisë shqiptare.

Ky shkrim në formë kumtese është prezantuar në programin e Sesionit shkencor, kushtuar 450 vjetorit të lindjes së Frang Bardhit, i cili u mbajt më 23.11.2006 në Institutin Albanologjik të Prishtinës.

Lexo shkrimin e plotë (PDF 126.0KB) ...

Kalket gjuhësore e zvetënojnë natyrën e gjuhës sonë

Në këtë shkrim autori është marrë me një problematikë që i takon fushës së sociolinguistikës. Këtu ka marrë në shqyrtim një numër të konsiderueshëm ndërtimesh gjuhësore, të ashtuquajtura kalke të ardhura nga gjuhët sllave, sidomos nga serbishtja, të cilat edhe sot e kësaj dite po i ndeshim në ligjërimin bisedor e libror te një numër i konsiderueshëm i intelektualëve tanë, në Kosovë dhe në vise të tjera të banuar në shqiptarë.

më gjerësisht ...